Adwokat czy komornik – o (roz)łącznej działalności

Nowy, 2018 rok, wyrokiem WSA (VI SA/Wa 1429/17) w Warszawie z dn. 4 stycznia 2018r. potwierdził tezę Naczelnej Rady Adwokackiej – komornik, który prowadzi aktywną działalność w swoim zawodzie powinien być skreślony z listy adwokatów, gdyż nie może być jednocześnie czynnym adwokatem.

Zawód komornika vs zawód adwokata

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym, dokonującym rozstrzygnięcia o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Wykonuje swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jego obowiązkiem jest również wykonywanie czynności regulowanych innymi przepisami, jak np. przeprowadzanie spisu inwentarza i sporządzanie protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia. Z kolei adwokat, to prawnik świadczący pomoc prawną polegającą głównie na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Jak wskazują autorzy portalu Kruczek prawo zabrania łączenia stanowisk związanych z wymiarem sprawiedliwości z pełnieniem funkcji adwokata. A takim stanowiskiem jest także zawód komornika.

W drodze wyjątku…

Ja czytamy na https://kruczek.pl zdarzają się sytuację, kiedy sądy, mówiąc kolokwialnie „idą na rękę” komornikom, którzy potrzebują czasu na zamknięcie swojej działalności. Nie chcąc dopuścić do utraty środków do życia, wymiar sprawiedliwości przedłuża termin zakończenia pracy komorniczej i rozpoczęcie pełnienia funkcji w zawodzie adwokata.