Rynek nieruchomości – zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi i budynkami komercyjnymi

Według ustawy zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową (odpłatną) wykonywaną przez zarządców na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Do obowiązków osób na tym stanowisku należy prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości, planowanie krótko- i długofalowych celów i sposobów ich realizacji, a także doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomością.

Licencja

Aby ubiegać się o licencję zarządcy nieruchomości należy posiadać wykształcenie wyższe i ukończyć studia podyplomowe w zakresie zarządzenia nieruchomościami, bądź też posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami i odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę. Licencję może uzyskać jedynie osoba fizyczna. Dokument wydaje Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami.

Cele zarządzania nieruchomościami

Za najważniejsze spośród celów, które stawiać powinni przed sobą zarządcy wspólnot mieszkaniowych i budynków komercyjnych uznaje się utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz racjonalne, uzasadnione inwestowanie w nie.

Podejścia do zarządzania

Wyróżnia się pięć głównych podejść do zarządzania nieruchomościami: podejście obiektowe (skierowane na nieruchomość i administrowanie), kapitałowe (nieruchomość jako lokata kapitałowa), sektorowe (kreowane przez regulacje prawne), proaktywne (uwzględnia planowanie wyprzedzające trendy rynku) i dostosowawcze (uwzględnia istniejące zmiany na rynku nieruchomości).

Zarządzanie a administrowanie

Pojęć tych nie należy stosować, gdyż w rzeczywistości oznaczają co innego. Administrowanie polega na prowadzeniu bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości, a więc obejmuje np. bieżące kontrole i przeglądy techniczne, naprawy i konserwację bieżącą, sprzątanie oraz wywóz odpadów. Zarządzanie nieruchomością jest znacznie szerszym zakresem działalności, w której zazwyczaj zawiera się m. in. administrowanie.

Więcej informacji znajdziesz na http://status.pl/